Espanol: Galego: English:

Solicitude de alta de usuario

Instruccions:
- Os investigadores do CSIC deberán aterse ao disposto na INSTRUCCIÓN OPERATIVA do 15 de febreiro de 2018, da Secretaría General del CSIC, pola que se regula o acceso e uso dos recursos do CESGA por grupos de investigación ou unidades de servicio do CSIC.
- Recomendamoslle que revise o Diagrama do Proceso de Alta de Usuarios.
- Todos os campos en negrita son de obrigada cumprimentacion.
- Confirmala solicitude coa imaxe do codigo de verificacion aloxado na parte inferior do formulario.
- Introducir un correo electronico correcto xa que usarase para validar a sua solicitude.
- Unha vez enviado o formulario recibira un correo de confirmacion na direccion de correo posta.
- Unha vez que reciba o formulario cuberto (despois de que validemos a sua solicitude), pode enviar unha copia escaneada ou por fax para adiantar o proceso de tramitacion.
- No caso que o CESGA non reciba o orixinal asinado e selado no plazo dun mes dende a solicitude do alta, esta darase por cancelada.
- Engadiuse a posibilidade de firmar electrónicamente a sua solicitude. Máis información aquí.

 
Institucion:   
Centro:    (1)
Departamento:    (1)(2)
Apelidos:   
Nome:    DNI:   
Telefono1:    Telefono2:   
Extension:    Fax:   
Correo:   
Posto:   
Responsable departamento /grupo:   
No caso das universidades galegas deberase especificar o nome do director do Departamento
Direccion:   
Area Principal de Investigacion: 
Codigo:
Acepto as condicions de uso dos servizos de computacion do CESGA.
   

(1) Se o Centro ou Departamento o que pertence non esta na lista, mande o nome a sistemas@cesga.es
(2) Se o Departamento ou Grupo o que pertence non esta na lista e pertence o CSIC, faga click nesta ligazon

Información básica sobre Protección de Datos
En cumprimiento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD, Ley 3/2018 de 5 de decembro), facilitamoslle a seguinte información que debe ler antes de firmar a ficha de alta como usuario dos servicios do CESGA:
 
Responsable do tratamento dos datos de carácter persoal:Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA), con NIF: G-15.852.981 e domicilio en Avenida de Vigo, s/n Campus Sur, CP: 15705, Santiago de Compostela. rgpd@cesga.es
Finalidades do tratamento:Os datos personais facilitados vanse a utilizar para a xestión dos usuarios dos servizos ofrecidos polo CESGA.
Lexitimación:Consentimento expreso do interesado.
Destinatarios:Non se van a realizar cesións. Non se van a realizar transferencias internacionais de datos.
Dereitos:Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
Información adicional:https://www.cesga.es/es/politicadeprivacidad

Consentimento para o tratamento dos seus datos personais
O/a interesado/a declara ser maior de 16 anos e presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos de carácter persoal, de acordo coa información facilitada e as condicións expostas na Política de Protección de Datos. Así mesmo, declara que son exactos e veraces os datos facilitados, e obligase a comunicar por escrito a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA), Avenida de Vigo, s/n Campus Sur, CP: 15705, Santiago de Compostela, calquera variación ou modificación que se produza nos datos antes referidos.